ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว(ร้อยละ 25 (เป้าหมายสะสม)
หมายเหตุ ::
ผการดำเนินงาน ปี 2561 รอบ 6 เดือน ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการประเมินในระดับพื้นที่
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: กองยุทธศษสตร์และแผนงานา