ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 6 )
หมายเหตุ ::
ไตรมาส 1-2/61 ไม่มี ระดับ 7
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.