ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 6 )
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ 30 มิ.ย.61