ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU 2) (ร้อยละ 20)
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: ระบบรายงานสนับสนุนข้อมูลสุขภาพ กองบริหารการสาธารณสุข ณ 31 มีนาคม 2561