ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก(ร้อยละ20)
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย