อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน40ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน)
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: HDC ปี 2561