ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 60)
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: ตก.1/ตก.2 และข้อมูลจากสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย ณ วันที่ 31 มี.ค. 61