ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 60)
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: แหล่งข้อมูล : ตก.1 /ตก.2 และข้อมูลจากสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561)