ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ (ร้อยละ 50)
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: ตก.1 ตก.2 กองตรวจราชการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561