ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (ร้อยละ85)
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: สำนักระบาดวิทยา วันที่ 30 มิถุนายน 2561