อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี(ไม่เกิน4.5ต่อประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี แสนคน)
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: ข้อมูลมรณะบัตร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์โดย : สำนักโรคไม่ติดต่อ ณ 4 พ.ค. 2561