อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี(ไม่เกิน4.5ต่อประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี แสนคน)
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี วิเคราะห์โดย: สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ข้อมูล ณ วันที่ 4 พ.ค.61