ปีงบประมาณ 2562
กลุ่ม / เขตตรวจฯ รับ (จัดสรร) (บาท)
กลุ่มอำนวยการ 8,885,240.00
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 1,981,200.00
กลุ่มยุทธศาสตร์ 1,444,260.00
กลุ่มประเมินผล 617,400.00
กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน 233,260.00
งานบริหารทรัพยากรบุคคล 2,427,000.00
สำนักงานผู้อำนวยการ 168,840.00
รวมกลุ่มทั้งหมด 15,757,200.00
ปีงบประมาณ 2562
ประมาณการเบิกจ่าย (บาท) เบิกจ่าย (การเงิน) (บาท) คงเหลือ (บาท) ร้อยละเบิกจ่าย
3,739,629.15 1,338,459.75 7,546,780.25 15.06
584,596.64 573,146.64 1,408,053.36 28.93
149,464.28 80,920.00 1,363,340.00 5.60
78,680.00 37,530.00 579,870.00 6.08
7,660.00 2,100.00 231,160.00 0.90
207,653.00 156,870.00 2,270,130.00 6.46
7,570.00 4,960.00 163,880.00 2.94
4,775,253.07 2,193,986.39 13,563,213.61 13.92
ปีงบประมาณ 2562
กลุ่ม / เขตตรวจฯ รับ (จัดสรร) (บาท)
กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 1,890,000.00
กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 2 1,548,600.00
กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 1,345,800.00
กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 4 706,300.00
กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5 1,448,000.00
กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6 1,518,700.00
กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 7 1,477,400.00
กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 8 1,444,800.00
กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 9 1,373,640.00
กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 1,527,000.00
กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11 1,703,600.00
กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 12 1,840,460.00
กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 13 (กทม.) 4,043,500.00
รวมกลุ่มทั้งหมด 21,867,800.00
ปีงบประมาณ 2562
ประมาณการเบิกจ่าย (บาท) เบิกจ่าย (การเงิน) (บาท) คงเหลือ (บาท) ร้อยละเบิกจ่าย
934,389.00 563,570.00 1,326,430.00 29.82
1,003,876.00 617,245.00 931,355.00 39.86
578,114.00 447,588.00 898,212.00 33.26
191,941.00 163,676.00 542,624.00 23.17
475,956.00 455,202.00 992,798.00 31.44
872,668.00 349,027.00 1,169,673.00 22.98
1,039,463.00 716,800.00 760,600.00 48.52
754,034.00 395,532.00 1,049,268.00 27.38
663,491.00 360,861.00 1,012,779.00 26.27
889,176.00 828,417.00 698,583.00 54.25
920,377.00 755,617.00 947,983.00 44.35
1,369,775.00 1,047,900.00 792,560.00 56.94
1,565,949.71 834,394.31 3,209,105.69 20.64
รวมทั้งหมด 37,625,000.00