ระบบตรวจราชการและนิเทศงาน
ดูรายละเอียด
ดูรายงานผลตรวจราชการ
ดูรายละเอียด

เอกสารเผยแพร่
วันที่อัพโหลดเอกสาร
หัวข้อเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
14-09-2018 ผลการตรวจราชการและประเด็นข้อเสนอแนะที่สำคัญจากการตรวจราชการ ประจำปี 2561 รอบ 2
12-09-2018 เล่มสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 รอบที่ 2
19-06-2018 รายชื่อผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการ(คลินิกหมอครอบครัว รอบที่ 2/2561)
13-06-2018 PPT เพิ่มเติมรายละเอียดแนวทางตรวจ รอบ 2-61 Retention Rate
13-06-2018 เพิ่มเติมรายละเอียดแนวทางตรวจ รอบ 2-61 แบบแนวทางการติดตาม Retention rate
13-06-2018 เพิ่มเติมรายละเอียดแนวทางตรวจ รอบ 2-61 (ตก.2_ PCC)
13-06-2018 เพิ่มเติมรายละเอียดแนวทางตรวจ รอบ 2-61 (ตก.1_PCC)
13-06-2018 เพิ่มเติมรายละเอียดแนวทางตรวจ รอบ 2-61 (ตก. 1 ส่งต่อนอกเขตสุขภาพ)
08-06-2018 แนวทางตรวจราชการ PCC รอบ 2
05-06-2018 ok ตย.แบบฟอร์มรายงานตรวจภาพประเทศ คณะที่ 1-4.pdf
05-06-2018 ตก. 1 ส่งต่อนอกเขตสุขภาพ รอบ 2 เก็บ 3 ไตรมาส ไฟล์ word
05-06-2018 แบบรายงาน ตก.1 ตก.2 ตก.3 ไฟล์ word
04-06-2018 สรุปข้อเสนอแนะจากการตรวจรอบ 1 ปี 61 และแนวทางตรวจรอบ2 ปี 61
25-05-2018 ตย.แบบฟอร์มรายงานตรวจภาพประเทศ คณะที่ 1-4
25-05-2018 เอกสารประกอบการตรวจ/นิเทศประเด็นส่งต่อนอกเขตสุขภาพ (คณะ2)--กบรส.ประสานมา21พ.ค.61
21-05-2018 รวมเล่มแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561
18-05-2018 แบบรายงาน ตก. 1 ตก.2 ตก.3 ปี 61
18-05-2018 ปฏิทินงานตรวจราชการ ประจำปี 2561
18-05-2018 สรุปประเด็นตรวจราชการปี 61
18-05-2018 สรุปตัวชี้วัดตรวจราชการ-monitor ปี 61
18-05-2018 แผนการตรวจราชการ กสธ.ปี61
18-05-2018 PPT คณะ 4 ตรวจราชการบูรณาการสำนักนายก ชี้แจงแผนปี 61
18-05-2018 PPT คณะที่ 3 การบริหารจัดการ ชี้แจงแผนปี61
18-05-2018 PPT คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ชี้แจงแผน ปี 61
18-05-2018 PPT คณะที่ 1 ชี้แจงแผนฯ ปี 61
18-05-2018 ทิศทางและการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการ กสธ.ปี 2561
18-05-2018 คำสั่งกก.ขับเคลื่อนระบบตรวจปี 61
18-05-2018 คำสั่ง คกต ปี 61
18-05-2018 คำสั่งแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ตรวจและนิเทศงาน ปี 61
18-05-2018 บทสรุปผู้บริหาร ผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 รอบที่ 1
17-05-2018 รวมเล่มสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2561
16-05-2018 นำเสนอ 8 พ.ค.61 แนวทางและปฏิทินสรุปผลตรวจ รอบ 2-61
16-05-2018 Brochure สรุปตัวชี้วัดตรวจราชการ รอบ 1/2561
16-05-2018 Brochure สรุปตัวชี้วัด PA ปี2561 ไตรมาส2
16-05-2018 ประเด็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบตรวจฯ รอบ 1/2561
16-05-2018 ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการกระทรวง คณะ 4 รอบ 1/2561
16-05-2018 ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการกระทรวง คณะ 3 รอบ 1/2561
16-05-2018 ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการกระทรวง คณะ 2 รอบ 1/2561
16-05-2018 ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการกระทรวง คณะ 1 รอบ 1/2561
16-05-2018 แนวทางการรายงานผลการตรวจราชการ รอบที่ 2/2561
16-05-2018 แนวทางและปฏิทินการตรวจราชการ รอบที่ 2/2561
16-05-2018 กำหนดการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2/2561