สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 11 (รอบที่ 1 ปี 2562)

เลือกรอบ:

เลือกคณะ:ประเด็นการตรวจ
กระบี่
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
พังงา
ภูเก็ต
ระนอง
สุราษฎร์ธานี
เขตที่ 11
รายงานไฟล์นำเสนอสรุปผลตรวจราชการ
รายงาน Executive Summary
1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ
2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการเด็ก ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.1 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
2.2 ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า
2.3 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ
2.4 ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I
2.5 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
3 ร้อยละของ รพ.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green&Clean Hospital
4 ร้อยละตำบลที่มีระบบ LTC ผ่านเกณฑ์
5 อัตราผู้ป่วย DM รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยป่วย HT ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
6 ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ EOC และทีม SAT ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง
7 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
8 โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน
9 ร้อยละผู้ป่วย DM และ HT ที่ควบคุมได้