เอกสารรับการตรวจและนิเทศงาน จังหวัด น่าน รอบที่ 1 ปี 2562

เอกสารรับการตรวจและนิเทศงาน จังหวัด น่าน รอบที่ 1 ปี 2562
ลำดับ
ชื่อไฟล์เอกสาร
เอกสาร
วันที่อัพโหลดเอกสาร
1
นำเสนอผลงาน คปสอ.นาหมื่น
30-01-2019
2
นำเสนอการพัฒนาSP ของ รพ.น่าน
30-01-2019
3
นำเสนอผลงานภาพรวม สสจ.น่าน
30-01-2019
4
คณะที่ 2 ฆ่าตัวตายสำเร็จ
29-01-2019
5
นำเสนอผลงานภาพรวม สสจ.น่าน
29-01-2019
6
ข้อมูลประชากร
28-01-2019
7
คณะที่1 มารดาตาย
28-01-2019
8
คณะที่1 พัฒนาการเด็ก
28-01-2019
9
คณะที่1 Green&Clean
28-01-2019
10
คณะที่1 LTC
28-01-2019
11
คณะที่1 DM HT รายใหม่
28-01-2019
12
คณะที่1 EOC&SAT
28-01-2019
13
คณะที่1 วัยรุ่นคลอดมีชีพ
28-01-2019
14
คณะที่1 เลิกบุหรี่
28-01-2019
15
คณะที่1 DM HT ควบคุมได้
28-01-2019
16
คณะที่2 พชอ
28-01-2019
17
คณะที่2 PCC
28-01-2019
18
คณะที่2 รพ.สต ติดดาว
28-01-2019
19
คณะที่2 วัณโรค
28-01-2019
20
คณะที่2 RDU&AMR
28-01-2019
21
คณะที่2 Stroke
28-01-2019
22
คณะที่2 sepsis
28-01-2019
23
คณะที่2 ผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน
28-01-2019
24
คณะที่2 ยาเสพติด
28-01-2019
25
คณะที่2 บริจาคอวัยวะ
28-01-2019
26
คณะที่2 CKD
28-01-2019
27
คณะที่2 one day sergery
28-01-2019
28
คณะที่2 การแพทย์แผนไทย
28-01-2019
29
คณะที่2 โรคหลอดเลือดหัวใจ
28-01-2019
30
คณะที่3 บริหารกำลังคน
28-01-2019
31
คณะที่3 องค์กรแห่งความสุข
28-01-2019
32
คณะที่3 Digital Tranformation
28-01-2019
33
คณะที่3 การเงินการคลัง
28-01-2019
34
คณะที่3 HA
28-01-2019
35
คณะที่3 PMQA
28-01-2019
36
คณะที่ 3 ITA
28-01-2019
37
คณะที่3 ระบบตรวจสอบภายใน
28-01-2019