เอกสารรับการตรวจและนิเทศงาน จังหวัด น่าน รอบที่ 2 ปี 2562

เอกสารรับการตรวจและนิเทศงาน จังหวัด น่าน รอบที่ 2 ปี 2562
ลำดับ
ชื่อไฟล์เอกสาร
เอกสาร
วันที่อัพโหลดเอกสาร
1
คปสอ.เฉลิมพระเกียรติ
19-06-2019
2
ผลงาน Service Plan น่าน
19-06-2019
3
นำเสนอผลงานภาพรวม สสจ.น่าน
18-06-2019
4
นำเสนอผลงานภาพรวม สสจ.น่าน
18-06-2019
5
คณะที่ 2 KPI 15 Stroke
14-06-2019
6
คณะที่ 2 KPI 16Sepsis
14-06-2019
7
คณะที่ 2 KPI 17 ECS
14-06-2019
8
คณะที่ 2 KPI 18 ยาเสพติด
14-06-2019
9
คณะที่ 2 KPI 19 ฆ่าตัวตาย
14-06-2019
10
คณะที่ 2 KPI 20 บริจาคอวัยวะ&ดวงตา
14-06-2019
11
คณะที่ 2 KPI 22 CKD
14-06-2019
12
คณะที่ 2 KPI 23 ODS
14-06-2019
13
คณะที่ 2 KPI 25 โรคหลอดเลือดหัวใจ
14-06-2019
14
คณะที่ 3 KPI 34 ITA
14-06-2019
15
คณะที่ 1 KPI 1 มารดาตาย
14-06-2019
16
คณะที่ 1 KPI 2 พัฒนาการเด็ก
14-06-2019
17
คณะที่ 1 KPI 3 Green&Clean
14-06-2019
18
คณะที่ 1 KPI 4 ผู้สูงอายุ
14-06-2019
19
คณะที่ 1 KPI 5 DM&HT
14-06-2019
20
คณะที่ 1 KPI 6 EOC&SAT
14-06-2019
21
คณะที่ 1 KPI 7 ตั้งครรภ์วัยรุ่น
14-06-2019
22
คณะที่ 1 KPI 8 เลิกบุหรี่
14-06-2019
23
คณะที่ 2 KPI 10 พชอ
14-06-2019
24
คณะที่ 2 KPI 11 PCC
14-06-2019
25
คณะที่ 2 KPI 12 รพ.สต ติดดาว
14-06-2019
26
คณะที่ 2 KPI 13 RDU&AMR
14-06-2019
27
คณะที่2 KPI 14 วัณโรค
14-06-2019
28
คณะที่2 KPI 24 การแพทย์แผนไทย
14-06-2019
29
คณะที่ 3 KPI26 บริหารกำลังคน
14-06-2019
30
คณะที่3 KPI 27 องค์กรแห่งความสุข
14-06-2019
31
คณะที่3 KPI 28 Smart Hosp
14-06-2019
32
คณะที่3 KPI 30 การเงินการคลัง
14-06-2019
33
คณะที่ 3 KPI 31 HA
14-06-2019
34
คณะที่3 KPI 32 PMQA
14-06-2019
35
คณะที่3 KPI 35 ควบคุมภายใน
14-06-2019