รายงานผลการตรวจราชการ ระดับจังหวัด (ตก.1)

หมวดหมู่ รายงานผลการตรวจราชการ ระดับจังหวัด (แบบ ตก.1)
เขต :
จังหวัด :
รอบ : รอบ 1 รอบ 2 ทั้ง 1 และ 2
คณะ :
ประเด็นการตรวจ :
รายงานผลการตรวจราชการ ระดับจังหวัด (แบบ ตก.1)
ลำดับ คณะ ประเด็นการตรวจ เขต จังหวัด รอบ ไฟล์เอกสาร 1 ไฟล์เอกสาร 2 ไฟล์เอกสาร 3 รายงาน ตก.1