ระบบตรวจราชการออนไลน์

ระบบตรวจราชการออนไลน์

ตามที่ได้ประกาศใช้ระบบตรวจราชการออนไลน์ โดยรอบที่ 1 ใช้งานที่ http://203.157.240.30/e-insreport นั้น เนื่องจากพบความขัดข้องในระหว่างการใช้งาน จึงได้มีการปรับปรุงระบบ และในการตรวจราชการรอบที่ 2/2561 การบริหารจัดการด้านการตรวจและการรายงานผลตรวจราชการ ให้เข้าใช้งานที่ http://203.157104.68/e-insreport แทน
อย่างไรก็ตามหากประสงค์จะใช้ข้อมูลจากการตรวจราชการในรอบที่ 1 ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้จากระบบเดิม (http://203.157.240.30/e-insreport)

ไฟล์เอกสาร ::

ลงวันที่ :: 8 มิถุนายน 2561