รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวงฯ ครั้งที่ 3/61 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวงฯ ครั้งที่ 3/61 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561

กองตรวจราชการ ขอเรียนว่า
1. ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวงฯ ครั้งที่ 3/61 ตามไฟล์แนบ และได้ส่งรายงานการประชุมใน email ของท่านเพื่อโปรดทราบด้วย และหากท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว สามารถแจ้งไปที่งานตรวจราชการกรณีปกติ กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ กองตรวจราชการ โทร 02 590 1602 โทรสาร 02 590 1020 หรือทาง email address : moph.inspect@gmail.com
2. รายงานการประชุมดังกล่าว กองตรวจราชการได้ประชาสัมพันธ์ใน website : E-Inspection System (http://203.157.104.68/e-insreport/index.php)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ไฟล์เอกสาร ::

ลงวันที่ :: 19 สิงหาคม 2561