ยินดีต้อนรับสู่ กองตรวจราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข่าว กลุ่มยุทธศาสตร์

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2562 (26 ก.พ. 62)...กลุ่มยุทธศาสตร์11 มี.ค. 2562
ขอความร่วมมือคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติราชการชั่วคราวที่สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ประจำปี 2562 ...กลุ่มยุทธศาสตร์5 มี.ค. 2562
มติการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2 / 2562 (26 ก.พ. 62)...กลุ่มยุทธศาสตร์1 มี.ค. 2562
แบบสอบถามแผนการพัฒนา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กองตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข แบบสอนถามนี้เป็นส่ว...กลุ่มยุทธศาสตร์1 มี.ค. 2562
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (SWOT+TOWS Matrix) ผอ.กองตรวจฯกลุ่มยุทธศาสตร์25 ก.พ. 2562

ข่าว กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด
(เพิ่มเติม) คณะที่4 การตรวจบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี 2562 ...กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ26 ธ.ค. 2561
เล่มแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ13 ธ.ค. 2561
คณะที่ 4 แบบสอบถามการประเมินความคิดเห็นการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ปี 2561...กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ5 พ.ย. 2561
กำหนดวันประชุม จัดทำแนวทางการตรวจราชการของคณะกรรมการกำหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ (คกต.) คณะที่ 1-3 ประจำปี 2562...กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ29 ต.ค. 2561
ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1/2562 ...กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ26 ต.ค. 2561

ข่าว กลุ่มประเมินผล

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด
การจัดตั้งชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยกลุ่มประเมินผล14 ก.ย. 2561
กลุ่ม จิตอาสา กสธ.76จว.กลุ่มประเมินผล5 ก.ค. 2561


ข่าว กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด


ข่าว งานบริหารทรัพยากรบุคคล

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด
ไฟล์บรรยายการอบรมเรื่องพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560...งานบริหารทรัพยากรบุคคล8 มี.ค. 2562
ประกาศคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษของ สป....งานบริหารทรัพยากรบุคคล26 ก.พ. 2562
การถ่ายระดับ ตัวชี้วัดของ ผอ.กตร. สู่ หัวหน้ากลุ่มใน กตร. ปี 2562...งานบริหารทรัพยากรบุคคล18 ก.พ. 2562
ไฟล์ประชุมการถ่ายทอดตชว. ปี 62 กองตรวจฯ ในวันที่ 15 และ 21 ก.พ.62 จาก กพร....งานบริหารทรัพยากรบุคคล15 ก.พ. 2562
แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติราชการงานบริหารทรัพยากรบุคคล15 ก.พ. 2562

ข่าว กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด


ข่าว กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 2

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด


ข่าว กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด


ข่าว กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 4

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด


ข่าว กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด


ข่าว กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด


ข่าว กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 7

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด


ข่าว กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 8

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด


ข่าว กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 9

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด


ข่าว กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด


ข่าว กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด


ข่าว กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 12

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด


ข่าว กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 13 (กทม.)

หัวข้อประกาศ
ผู้ประกาศ
วันประกาศ
ดาวน์โหลด


กิจกรรมล่าสุด

การประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

การประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๙ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ...

การอบรมเรื่อง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กองตรวจราชการ มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ของกองตรวจราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นพ.วิเชีย...

การศึกษาดูงานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ กองตรวจราชการ

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นพ.สุเทพ เพชรมาก รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง/ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๖ และ นพ.วิเชียร เทียนจารุวัฒนา ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ต้อนรับนายสากล ฐิ...