โครงการ
คู่มือการดำเนินงาน
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้ประสานงานของส่วนกลาง
ผู้ประสานงานของจังหวัด
รายงานผลดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เอกสารดาวน์โหลด
เข้าสู่ระบบ

username
password

 
   
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รมต. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รมช.
 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก ปี 2552

      การสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดำเนินงานเชิงรุกด้านส่งเสริมสุขภาพในท้องถิ่นและชุมชน เพื่อสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนการดำเนินงานให้มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ให้กับอสม. ทั่วประเทศจำนวน 987,019 คนและสนับสนุนค่าป่วยการโดยให้อสม. จัดทำรายงาน ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สรุปผลการดำเนินงานในระดับประเทศ 76 จังหวัด
(รวมกรุงเทพมหานคร) จำแนก รายเดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน – กรกฏาคม 2552
(ข้อมูล ณ 26 สิงหาคม 2552)

 
 
   
Webmaster : กลุ่มประเมินผล สำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทร. 0-2590-1482 e-mail:
Copyright © 2008 ICT All rights reserved.