โครงการประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
วันที่ ๒๖-๒๗ มกราคม ๒๕๕๕
ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ
Menu
Login
เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

Free CSS Navigation Menu Designs 1 at exploding-boy.com
  • ภาคกลาง [ 219 ]
  • ภาคเหนือ [ 63 ]
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [ 77 ]
  • ภาคใต้ [ 71 ]


รายชื่อผูลงทะเบียนทั้งหมด : 555 คน
ชื่อ-นามสกุลหน่วยงานรายละเอียด
 
 นางสาวมณีศิลป์ กล่อมสกุลโรงพยาบาลพระพุทธบาท
 นางนุชรินทร์ อักษรดีโรงพยาบาลพระพุทธบาท
 นายสาโรจน์ มะรุมดีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
 นายอริยะ บุญงามชัยรัตน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นางสาวฉันทนา เจนศุภเสรีกองแผนงาน
 นางสลิลลา รุจนวงศ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
 นางนิภาพร ชาตะวิริยะพันธ์องค์การเภสัชกรรม
 นายสุขุม วิรัตติพงศ์องค์การเภสัชกรรม
 นางอัจจิมาพรรณนาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
 นางสาวอุไรวรรณตัณฑอาริยะ
 นายอภิชาต วชิรพันธุ์รพม.นครศรีธรรมราช
 นายสมบูรณ์ หวังแต่ธรรมโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
 นางสุนันทา กาญจนพงศ์สำนักตรวจและประเมินผล
 นางวันเพ็ญ ประเสริฐศรีศูนย์อนามัยที่ 8
 นางนพรัตน์ ผลิตากุลศูนย์อนามัยที่ 8
 ทพญ.สุณี วงศ์คงคาเทพสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
 นายก้องเกียรติ เติมเกษมศานต์ศูนย์อนามัยที่ 8
 นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้มสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
 นายณรงค์ สายวงศ์สำนักโภชนาการ

จำนวนผู้ลงทะเบียน : 555  คน
หน้า: 1 2 3 4 .....Next Last
Copyright © 2012 : BIE - Ministry of Public Health
พัฒนาระบบโดย ::   งานเทคโนโลยีและการสื่อสาร  กลุ่มประสานราชการ สำนักตรวจและประเมินผล