ลงทะเบียน

เงื่อนไขการเข้าร่วม โครงการ
ข้อที่ 1 เป็นบุคลากรที่เป็นเครือข่ายการแพทย์และสาธารณสุข

ข้อที่ 2 มีทักษะทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นขึ้นไป

ข้อที่ 3 เป็นผู้ที่มีจิตอาสา เสียสละ และมีความประสงค์ที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยไม่มุ่งหวังหรือเรียกร้องค่าตอบแทนและไม่เป็นผู้หาผลประโยชน์ให้กับตนเอง

ข้อที่ 4 เป็นผู้ที่สุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ เช่น โรคหัวใจ โรคข้อต่อและกระดูก ฯลฯ

ข้อที่ 5 เป็นผู้ที่มีความพร้อม ไม่มีปัญหากระทบกับงานประจำที่เป็นภารกิจปกติ


* ท่านยอมรับเงื่อนไข